Köpvillkor

Very Safe Alarm Europe AB – Allmänna villkor för larmtjänster Gällande fr.o.m. 2018-10-02

Följande villkor gäller mellan Very Safe Alarm Europe AB (i detta avtal kallad ”VSA”), och kunden (i detta avtal kallad ”Kunden”). Avtalet omfattar köp av produkter, tecknande av larmtjänst, nedan kallat larmabonnemang, användande av larmanläggningen och larmcentralstjänster.

Kunden måste vara minst 18 år och vara medborgare i det land som VSA marknadsförts i. Vid tecknande av larmabonnemang och köp gör VSA (Svea Ekonomi) en sedvanlig kreditprövning av Kunden. Beviljande av leverans av larmabonnemang beslutas ensidigt av VSA.

Larmpaket och extra tillbehör som köps till kan antingen finansieras via Svea ekonomi eller betalas med kort eller något av de betalningsalternativ som finns i kassan på hemsidan.

Samtliga priser på hemsidan gällande paketstrukturer, månadskostnad och tillbehör är i svenska kronor och inkluderar moms. Frakt tillkommer alltid.

Betalningsvillkor finns angivna på hemsidan. Fakturering hanteras av Svea Ekonomi, som uppfyller kraven för säkra betalningar enligt PCI DSS.
Faktureringsavgift tillkommer med 29:-/faktura, denna kostnad kan undvikas om man betalar via autogiro gällande larmabonnemanget. Gällande delbetalning genom Svea Ekonomi Webpay tillkommer alltid en faktureringsavgift om 29:-/mån.

Beställda varor skickas normalt inom 24 timmar men senast inom 7 dagar. Om en vara har avvikande leveranstid meddelas detta av VSA.

För alla paket som inte hämtas ut förbehåller VSA sig rätten att debitera kostnader för returfrakt, expeditionsavgift och hanteringsavgift, för närvarande 280:-

Ångerrätt / Returfrakt

Ångerrätt (ångerfristen) gäller under 30 dagar från dess varan eller väsentlig del därav mottagits.

Vid utnyttjande av ångerrätt skall Kunden meddela VSA (kundservice@verysafealarm.se) att denne ångrat sig. Avbetalar kunden larmet via Svea Ekonomi är kunden skyldig att hålla varan i lika gott skick som den var vid mottagandet, vilket även inkluderar förpackningen. Detta för att produkten förblir VSA egendom, så länge den inte är till fullo betald och skall då återsändas till VSA. Varan får användas, men naturligtvis försiktigt. Om varan skadas eller kommer bort på grund av vårdslöshet förloras ångerrätten.

Returer sker på kundens bekostnad, om inte varan är defekt eller om VSA har packat fel. Returer ska skickas som brev eller paket, inte mot postförskott. Vid byten eller ersättningsvaror betalar VSA den nya frakten från VSA´s lager till Kunden.
Se även konsumentverket/distansavtalslagen/avsnitt E-handel.

Uppsägning av larmabonnemang

Uppsägning av larmabonnemanget kan ömsesidigt ske när som helst med tre månaders uppsägningstid.

Utöver det som tidigare nämnts om uppsägning i detta avtal har VSA även rätt att med omedelbar verkan säga upp detta avtal:

1. Om Kunden inställer sina betalningar, inleder ackordsförhandlingar, träder i likvidation, eller på annat sätt finnes vara i obestånd eller konkurs.

2. Om Kunden inte erlägger samtliga utestående skulder inom 30 dagar efter skriftlig påminnelse.

3. Om Kundens handhavande leder till t ex. onödiga utryckningskostnader eller på annat sätt förorsakar VSA kostnader.

Uppsägning av abonnemanget leder till att larmets app kommer att sluta fungera. Kunden kan fortsättningsvis använda larmet med fjärrkontroll eller kortläsare och det kommer bara att lokalt tjuta, inte meddela sig på annat sätt. Vill kunden återaktivera abonnemanget går det bra, en administrativ avgift om 350:- tas ut för återaktivering.

Utöver ovan skäl kan båda parterna säga upp avtalet om någon part väsentligt bryter mot detta avtal och inte vidtar rättelse inom 30 dagar från det att part erhöll skriftlig begäran från den andra parten.

Definitioner

Användare avser de personer som är inlagda som användare i Larmanläggningen eller VSA´s Mina Sidor, appen för Larmanläggningen, och har PIN-kod och / eller inloggningsuppgifter till någon av dessa.
Kontaktpersoner är de personer som Kunden på Mina Sidor angivit skall kontaktas av Larmcentralen i händelse av larm.
Larmanläggningen avser den utrustning och dess tillbehör som VSA tillhandahåller Kunden för installation på Larmanläggningsadressen. Larmanläggningen ägs av Kunden när varan är till fullo betald.
Larmanläggningens adress avser platsen där Larmanläggningen är monterad. Tjänsten tillhandahålls under detta avtal, och skall normalt vara en lokal eller bostad på ort där Larmcentralen, själv eller genom samarbetspartner har utryckningsberedskap.
Larmcentral avser dygnet-runt-bemannad larmcentral som VSA samarbetar med för hantering av larm, väktarutryckningar och andra eventuella åtgärder.
Mina Sidor avser den delen av hemsidan som VSA tillhandahåller för att Kunden skall kunna administrera Tjänsten och göra vissa ändringar.
Tjänsten avser den kompletta tjänsten med Larmanläggning, Mina Sidor och mobilappar, Larmcentral, väktaråtgärder, support.
Åtgärdslista avser de inställningar som Kunden gör på VSA´s Mina Sidor avseende hantering av larm, och omfattar bland annat en lista över Kontaktpersoner samt deras kontaktuppgifter.

Installation

Kunden, eller om Kunden anlitar någon som skall installera Larmanläggningen måste det ske enligt installationsanvisningen som VSA tillhandahåller. Kunden ansvarar för att installationen utförs enligt VSA´s rekommendationer och riktlinjer. VSA tillhandahåller DIY (Do it yourself) larmpaket.

Åtgärdslista

Kunden är ansvarig för att hålla Åtgärdslistan på VSA´s Mina Sidor uppdaterade med aktuella uppgifter, samt att informera alla Användare så de känner till vad de skall göra vid eventuella larm.
Alla eventuella ändringar i Åtgärdslistan måste meddelas VSA för vidarebefordran till larmcentralen, detta är Kundens ansvar.

Anslutning till Larmcentral

När Larmanläggningen kopplas mot Larmcentralen, skall VSA verifiera installationen och att Åtgärdslistan är skickad till Larmcentralen, detta sker genom e-post.

Under de första 14 dagarna efter installationen tillämpar vi en testperiod för att säkerställa larmets funktion. Under testperioden skall Larmanläggningen användas regelbundet för att verifiera funktion och korrekt handhavande. VSA har rätt att förlänga denna testperiod om larmet är felaktigt installerat eller om Larmanläggningen inte använts under testperioden. Väktarutryckningar sker inte under testperioden.

Åtgärder vid larm

Larmcentralen är ansvarig för att ta emot larm och utföra åtgärder enligt Åtgärdslistan.

1. Vid larm meddelas Kunden automatiskt via tex e-mail, sms eller push-meddelande. Larmcentralen kontaktar de personer som Kunden har specificerat i Åtgärdslistan på VSA Mina Sidor.

2. Kontaktpersoner bör hålla sig tillgängliga för samtal från Larmcentralen på de telefonnummer som uppgivits på VSA´s Mina Sidor.

3. Återkallande av larm innebär att Kunden övertar ansvaret för ärendet och att Larmcentralen avbryter eventuella aktiviteter och heller ej förmedlar larmet till utryckningsväktare, polis, räddningstjänst etc.
Kunden är skyldig att återkalla larm om Kunden själv utlöst larmet. Gör Kunden inte det och utryckning sker till följd av detta debiteras Kunden kostnaden för utryckningen.

4. Fria utryckningar av väktare sker endast om man kan verifiera skada, inbrott eller brand. Vid verifierat inbrott tillkallas även polis. Larmcentralen kan dock ej garantera att polis rycker ut. Verifiering kan ske genom kontaktpersons utsaga, bildverifiering genom kameradetektorerna eller att ett flertal larmpunkter utlösts. Vid väktarutryckning företas nödvändiga åtgärder på Larmanläggningsadressen för att uppnå tillfredsställande säkerhetsnivå, som t ex att täcka för krossade rutor eller uppbrutna dörrar. Utryckning inkluderar upp till 20 minuters arbete av väktare på Larmanläggningsadressen. Om Kunden begär att mer arbete skall utföras har Larmcentralen rätt att debitera extra för detta.

5. Kan brand konstateras genom bildverifiering eller genom kontaktpersons utsaga tillkallas räddningtjänst. Larmcentralen kan dock ej garantera att dessa rycker ut.

6. Efter avslutad utryckning lämnar väktaren en skriftlig rapport på plats om vilka åtgärder som utförts.

7. Undantag från fria utryckningar är väktarutryckning som beror pga falsklarm som skapas av Kunden genom vårdslöshet eller oaktsamhet. Udantaget gäller även om Kunden har vidarekopplat sin telefon vilket fått till följd att motringning inte kunnat ske; och/eller motringning inte kunnat ske p.g.a. att Kunden inte fyllt i korrekta uppgifter i Åtgärdslistan. I dessa fall har Larmcentralen rätt att debitera Kunden kostnaden för utryckningen.

8. VSA har ingen skyldighet att påkalla annan myndighet, person eller företag än de som angivits i Åtgärdsinstruktionen.

Support och kundtjänst

VSA tillhandahåller support och kundservice huvudsakligen via hemsidan. Användare kan även kontakta VSA kundservice via telefon och e-mail enligt uppgifter på www.verysafealarm.se
För öppettider, FAQ, Frågor och Svar, se hemsidan.

Garanti och service

1. I abonnemanget ingår full materialgaranti för Larmanläggningen så länge Kunden betalar och innehar giltigt avtal med VSA. Detta innebär att VSA under garantitiden kostnadsfritt reparerar eller byter ut hela eller delar av Larmanläggningen om den inte fungerar, såvida detta inte beror på Kundens ovarsamhet eller underlåtelse att följa VSA´s instruktioner för handhavande. Kunden är ansvarig för att meddela VSA om hela eller delar av larmet är ur funktion.

2. Övriga tjänster debiteras Kunden enligt överenskommelse, t ex om Kunden begär hjälp med exempelvis service på plats och installation. Komplettering och förändringar i Larmanläggningen i efterhand kan enkelt ske och betalas separat.

3. Förlust av Larmanläggningen eller reparationer pga skadegörelse, inbrottsförsök, brand, åska, inbrott, fukt, överbelastning på elnätet eller liknande bekostas av Kunden.

4. Kunden får inte under några omständigheter göra förändringar i Larmanläggningen som t.ex. skruva isär utrustning eller ansluta annan utrustning än vad VSA tillhandahåller.

5. Kunden ansvarar för att eventuella ombyggnader, ommöbleringar, nya gardinupphängningar, nya husdjur osv inte stör eller påverkar larmets funktion. Om Kundens Larmanläggning orsakar upprepade störningar eller falsklarm så har VSA rätt att reducera omfattningen av Tjänsten fram till dess att orsaken till störningarna eller falsklarmen åtgärdats.

6. Kunden är ansvarig att använda Larmanläggningen inom angivet temperaturområde, och följa underhållsinstruktioner från VSA.

7. Måleriarbeten och efterlagning på egendom efter nedmontering av Larmanläggningen ombesörjes av Kunden.

8. VSA kan bara garantera funktionen på de Z-Wave+ produkter som finns på vår White List och som köpts i VSA´s webshop.
Det är en sammanställning av produkter som är testade fullt ut gällande funktion och kompabilitet med Larmanläggningen. Problem som uppstått pga att Kunden anslutit andra Z-Wave+ produkter som stör eller fungerar bristfälligt är inget VSA kan ta ansvar för.

Reklamation

Om Kunden önskar reklamera Larmanläggningen eller delar därav på grund av att den inte uppfyller det som utlovats så skall sådan reklamation ske skriftligen på supportsidan på www.verysafealarm.se, via e-mail till kundservice@verysafealarm.se, eller brevledes till Very Safe Alarm Europe AB, på angiven adress som finns på hemsidan. Lagstadgad reklamationsrätt är tre år från köpet, och vid godkänd reklamation återbetalar VSA kostnaden för larmet och frakten inom 30 dagar. VSA följer rekommendationer från Allmänna Reklamationsnämden (ARN). Abonnemangskostnaden återbetalas dock ej.

Betalningsvillkor abonnemang

1. Abonnemangsavgiften skall betalas till VSA av Kunden i förskott med faktura från Svea Ekonomi. Betalningen skall vara VSA tillhanda senast första dagen i respektive period, annars har VSA rätt att stänga av Tjänsten tills dess att betalningen fullgjorts.

2. Aktuella priser anges på hemsidan. Eventuella prisförändringar aviseras Kund senast tre månader innan ikraftträdandet. Förändringar i lagstadgade avgifter som påminnelseavgift och inkassoavgift aviseras inte. Prisförändringar kan ske med kortare aviseringstid än tre månader om kostnaden för VSA ökar på grund av myndighetsbeslut, kraftigt förändrade valutakurser, eller annan omständighet som inte VSA kontrollerar. VSA kan komma att justera priserna, sådan höjning kan dock aldrig överstiga konsumentprisindex.

3. På förfallen fordran äger VSA rätt att erhålla dröjsmålsränta enligt räntelagen. VSA äger också rätt att debitera lagstadgad påminnelse- och inkassoavgift.

Betalningsvillkor för Svea Ekonomi Webpay (delbetalning köp)

Sedvanlig kreditprövning sker efter att personuppgifterna lämnats på hemsidan i kassan. En kopia på kreditupplysningen kommer skickas till den adress personnumret är registrerat enligt Skatteverket. Har du några frågor så kan du ringa Svea Ekonomi på 08-514 931 13 för närmare information.
Allmänna villkor hittar du på: http://www.sveawebpay.se/sv/kontovillkor/kontovillkor-med-eller-utan-ranta

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation hittar du på: http://www.sveawebpay.se/sv/kontovillkor/kontovillkor-rante-och-betalfritt

Mer information gällande Distansavtalslagen som du hittar hos Konsumentverket: www.konsumentverket.se

Överlåtelse av avtal

1. Kunden kan efter skriftligt medgivande från VSA överlåta abonnemanget på ny abonnent. Detta förutsätter att Kunden inte har några skulder till VSA och att VSA godkänner den tillträdande Kunden. VSA har rätt att ta ut en skälig administrativ avgift (normalt 350 kr) för överlåtelse.

2. VSA har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter under detta avtal helt eller delvis till annan.

VSA´s ansvar & begränsningar

1. VSA ansvarar för att Tjänsten fungerar på angivet sätt förutsatt att Kunden handhar Tjänsten på korrekt sätt.

2. Larmcentralen är inte skyldig att tillhandahålla väktaråtgärd om Kunden flyttar Larmanläggningen till en plats som ligger utanför deras geografiska täckningsområde.

3. VSA ansvarar aldrig för indirekt skada eller annan följdskada t ex bortfall i arbetstid, resor eller produktionsbortfall.

4. VSA ansvarar inte för skada förorsakad av att larmet ej utlösts (även om det var aktiverat).

5. VSA ansvarar ej gentemot Kunden för eventuella hinder i utnyttjandet av detta Avtal till följd av lagstiftning, tekniskt fel, myndighetsbeslut eller liknande orsak. Sådan begränsning berättigar således inte Kunden till någon ersättning eller nedsättning av abonnemangsavgiften.

6. VSA kan inte garantera att kommunikation mellan olika delar eller enheter inom Tjänsten inte kan störas, och kan inte hållas skadeståndsskyldig om detta skulle uppstå.

7. VSA kan inte hållas ansvariga för funktionsbortfall som beror på problem med uppkopplingen mellan Larmanläggningen och VSA´s larmservrar, eller mellan olika delar i Larmanläggningen.

8. Reklamation skall göras skriftligen till VSA inom skälig tid från det att fel eller brist upptäckts eller borde ha upptäckts.

9. VSA´s skadeståndsskyldighet enligt detta avtal är begränsat till värdet av 12 månaders abonnemangsavgifter.

10. Tjänsten är ett kompletterande skydd och ersätter inte Kundens behov av att iaktta normal aktsamhet samt att teckna försäkringsskydd för inbrotts-, brand- och personskada samt andra försäkringsbehov som Kunden kan ha.

Force majeure

VSA är inte ansvarig för fullgörande av åtagande enligt detta avtal om detta förhindras eller försvåras på grund av exceptionella väderleksförhållanden, extrem nederbörd, åsknedslag eller eldsvåda, allmänna telenätet, omläggningar av telenätet, allmänna elnätet, bortfall av eller störningar av elnätet, miljö, eller andra externa störningar på Larmanläggningens radiotrafik mellan de olika sensorerna och enheterna, lagbud, krigsliknande händelse, naturkatastrof, sabotage, eller hot om sabotage, uppror, strejk, lock-out, blockad eller annan arbetskonflikt, vare sig VSA är part i eller föremål för sådan åtgärd befrias VSA från skyldighet eller prestation enligt avtalet så länge det med hänsyn till omständigheterna erfordras. I sådana fall är ej heller VSA skyldig att utge skadestånd. VSA måste även enligt den s.k. förutsättningsläran ha rimliga möjligheter att utföra uppdrag enligt Larmanläggningens Åtgärdslista.

Ändringar och tillägg

VSA äger rätt att ändra de allmänna villkoren i abonnemangsavtalet. Är ändringen att betrakta som väsentlig kommer Kunden att underrättas via mail. Om Kunden inte accepterar ändringen i avtalet, vad gäller Kundens fortlöpande rättigheter eller skyldigheter under avtalet, så äger Kunden rätt att säga upp avtalet inom 14 dagar med tre månaders uppsägningstid.

Data och sekretess

Allt data i Tjänsten ägs av VSA, utom videoupptagningar som ägs av Kunden, dessa kan kunden ladda ner från appen och spara på egen hårddisk. Inspelat material från larmhändelser raderas automatiskt efter tre månader.

VSA har möjlighet att ta del av larmets aktuella stutus och göra vissa förändringar efter det att kunden givit sitt medgivande i appen. Några exempel:

1. Efter slutförd installation av Larmanläggningen då Kunden begärt att VSA skall granska installationen.

2. Då Kunden begärt hjälp från VSA, och VSA behöver kontrollera inställningarna för att kunna hjälpa Kunden.

3. Om Larmanläggningen uppvisar hög frekvens av falsklarm, och VSA behöver kontrollera inställningarna.

4. Vid Larmcentralens hantering av larm.

5. Vid mjukvaruuppdatering.

Endast Masteranvändare kan bestämma vem som ska kunna begära filmer från Larmanläggningen.

Personuppgiftslagen (PUL)

Har sin grund i ett EU-direktiv och syftar till att skydda privatpersoner mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. En viktig del i integritetsskyddet är att den som uppgifterna gäller informeras om de behandlingar som utförs.

I och med användandet av Tjänsten bemyndigar Kunden VSA att lagra, bearbeta och använda data som genereras såsom filmer, händelser i Tjänsten, namn, företag, bransch, postadress, e-mail adress, frågor och svar, samt övrig information som behövs för att tillhandahålla Tjänsten, besvara Kundens frågor, och hantera aktiviteter såsom marknadsföring av Tjänsten. VSA använder sådan registrerad data i enlighet med dessa villkor och i enlighet med Personuppgiftslagen. Lagring av Kundens uppgifter kan komma att ske på en server utanför EU. VSA kan också komma att använda tredjepartsföretag för underhåll och/eller utveckling av produkter och tjänster och då kan personlig information överföras till detta tredjepartsföretag för behandling av information för VSA´s räkning. Informationen får dock endast användas för VSA´s räkning, och aldrig säljas eller ges ut till tredje part för andra syften än att marknadsföra och tillhandahålla Tjänsten.
Kunden har enligt Personuppgiftslagen rätt att få den information som registrerats om Kunden. Informationen som lagras rörande användandet av Tjänsten når Kunden på Mina Sidor, och data om köphistorik på hemsidan. Skulle den vara felaktig så kontaktas VSA´s kundtjänst.